มมร ล้านนา: ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (รับตรง) ครั้งที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เรื่อง ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2564
รอบที่ 3 (รับตรง) ครั้งที่ 1

……………….

1.สาขาวิชา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

2.สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

3.สาขาวิชา การปกครอง

4.สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

5.สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

6.สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา