มมร ล้านนา: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี
รอบที่ 3 รอบรับตรง (ครั้งที่ 2)
……………..

1.สาขาวิชา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

2.สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

3.สาขาวิชา การปกครอง

4.สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

5.สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

6.สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา

7. ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ