มมร ล้านนา: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี
รอบที่ 3 รอบรับตรง (ครั้งที่ 2)
……………..

1.สาขาวิชา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

View Fullscreen

2.สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

View Fullscreen

3.สาขาวิชา การปกครอง

View Fullscreen

4.สาขาวิชา การสอนภาษาไทย

View Fullscreen

5.สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

View Fullscreen

6.สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา

View Fullscreen

7. ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ

View Fullscreen