มมร ล้านนา: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ

ประจำปีการศึกษา 25651. สาขาวิชาการปกครอง2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ