มมร ล้านนา: ประกาศวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ประกาศวิทยาลัยศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

***************