มมร ล้านนา : ประกาศเรื่องกำหนดการแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติคฤหัสถ์