มมร ล้านนา: ประชุมกรรมการวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 4/2563

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานการประชุมกรรมการวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี ตึก MBU 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเข้าเรียนแบบปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม นี้ ตามประกาศกระทรวง อว. เรื่องมาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่6) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19