มมร ล้านนา: ประชุมกรรมการวิทยาเขตครั้งที่ 1/2563

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานการประชุมกรรมการวิทยาเขตครั้งที่ 1/2563