มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการโครงการบูรณาการพระสอนศีลธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการบูรณาการพระสอนศีลธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียงตามแนววิถีพุทธ (ต่อยอด phase 2) ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.

ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี MBU 1