มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 08/2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ 08/2565 ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี อาคารสามัคคีวิทยาทาน MBU 1