มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาประจำปี 2563

26 สิงหาคม 2562 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาประจำปี 2563