มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษา ปี 2563

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษา ปี 63 มมร วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุม MBU 4 09.00-11.00 น. โดยมอบนโยบายดังนี้

1.การเปิดโอกาสทางการศึกษา


2.การทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็งตามสายแนะแนว 9 สาย

3.พี่ชวนน้องมาเรียน มมร ล้านนา “เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย”


4.ปีการศึกษา 64 “เราจะสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน”