มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน งบประมาณปี 65

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน งบประมาณปี 65 เพื่อ“มุ่งมั่น พัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ”  ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคาร MBU4 10 กรกฎาคม 2563