มมร ล้านนา: ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตล้านนา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระการประชุม ขับเคลื่อนงานบริหาร ทั้ง ๓ ส่วนงาน ๑) สำนักงานวิทยาเขต ๒) วิทยาลัยศาสนศาสตร์ และ ๓) ศูนย์บริการวิชาการ วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระราชพิศาลมุนี (Mbu1)