มมร ล้านนา: ประชุมคณะทำงานโครงการเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต

พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่