มมร ล้านนา: ประชุมคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

ประชุมคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วางแผนก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ รวม 3 สาขาวิชา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ และการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ 4 ปี)