มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากรประจำเดือน

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำเดือน มอบนโยบาย ติดตามภาระงานและวางแผนโครงการที่จะจัดทำต่อไป