มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพัฒนางานมหาวิทยาลัยทุกๆ ด้าน