มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 02/2564

พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา(รก.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากร ครั้งที่ 02/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม (อาคารMBU4)