มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากร เตรียมความพร้อม เปิดการศึกษา 1/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์