มมร ล้านนา: ประชุมบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคาร พระพุทธพจนวราภรณ์ 22 สิงหาคม 2562