มมร ล้านนา: ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา(รก.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU4 วันที่ 15 ตุลาคม 2564