มมร ล้านนา : ประชุมอาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภารเรียน ปีการศึกษา 2562

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมอาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 บรรยายเรื่องทิศทางและนโยบายการศึกษา ของ มมร.วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร mbu4 #หัวใจสำคัญทิศทางและนโยบาย

1.ด้านการพัฒนานักศึกษา เน้นพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ มมร ในแต่ละสาขาวิชา

2.ด้านวิจัยและพัฒนา เน้นให้อาจารย์ทุกสาขาวิชามีความเข้มแข็งด้านวิจัย

3.ด้านการบริการวิชาการ เน้นการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อพัฒนาสังคม

4.ด้านการพัฒนานักศึกษา เน้นคุณธรรมจริยธรรม ภาวะผู้นำในอนาคต จิตสาธารณะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ ฯ

5.ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมคนเก่งคนดี พัฒนาบุคลากรสายอาจารย์ให้มีศักยภาพในการทำงาน

6.ด้านการบริหารงานทั่วไป เน้นการบริหารเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพ

#คณาจารย์มมร วิทยาเขตล้านนา ร่วมเดินไปด้วยกัน “ครอบครัว” เล็กๆ ที่ใครอาจไม่รู้จัก นั่นเป็นคำพูดของคน “ยุคเก่าก่อน” แต่เด็กยุคใหม่ ยุค 4.0 มาเรียนกับเราเกิบ 400 คน จึงให้กำลังคณาจารย์ทุกท่าน ถึงแม่จะไม่มีคนรู้จัก “ขอเรายืนยัดอยู่บนคุณภาพ ร่วมสร้างดินให้เป็นดาว “เพื่อที่จะส่งดาวไปประดับบนท้องฟ้า” ส่องแสง เจิดจรัสในทุกๆ หน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน