มมร ล้านนา: ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2562

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2562

มอบนโยบาย คณาจารย์ หลักๆ ดังนี้
สภาพปัจจุบัน มมร ล้านนา มีจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 62
มีนักศึกษา 357 กว่ารูป/คน รวมยอด 1200-1300 กว่ารูป/คน มีหลักสูตร ป ตรี 6 หลักสูตร ภายใน 2-3 ปี นี้ นโยบายเร่งดำเนินการเปิดหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก

1. ด้านวิชาการ ฝากคณาจารย์ทุกสาขาวิชา “เน้นคุณภาพ” ในทุกๆ กระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้าง “บัณฑิต” เป็นผู้นำในอนาคตอย่างมีคุณภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตรทำงานให้มากยิ่งขึ้น ดูแลเอาใจใส่ นักศึกษาอย่างจริงจัง มีข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคลว่า คนใดมีปัญหาด้านการเรียน เพื่อการแก้ไขอย่างแท้จริง นโยบายสนับสนุนให้คณาจารย์จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุกๆ สาขาวิชา “มมร ล้านนา เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย” เป็นคำที่ “ลูกๆ สะท้อนให้เห็น”

2.ด้านการดำเนินชีวิต เราสร้างสังคมแห่งความสุข หมายถึงการเรียนรู้ ก็ต้องมีความสุข ในความยากลำบากของการเรียน “ต้องมีความสุข” ในความยากลำบากในทุกสาขาวิชา คณาจารย์ทุกท่าน คือ ผู้ชี้นำให้กับลูกๆ บอกกล่าว เสมือนเป็นลูกหลานของเรา “มมร ล้านนา มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องใส่ใจ ดูแลลูกๆ ในความหลากหลาย อยู่กันอย่างมีความสงบสุข”

3.ด้านการเติบโต ของ มมร ล้านนา ด้านความพร้อมเชิงกายภาพ ภายในอีก 5-7 ปี เราจะมีความพร้อมในด้านนี้ มมร ล้านนา แห่งใหม่ ณ อ.สันกำแพง จะเป็นพื้นที่จัดการศึกษาที่มีความพร้อม “ฝันว่า เราจะเป็นผู้นำในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เราจะเป็นศูนย์กลางด้านพระพุทธศาสนา สำหรับชาวต่างชาติ มาเรียน มาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง เราจะมีผู้สูงวัย เราจะมีเยาวชน มาใช้ พื้นที่ใหม่ของเรา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด”