มมร ล้านนา: ประชุมแผนการจัดโครงการประจำปี งบประมาณ 2566

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมพิจารณาแนวทางการจัดโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2565

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้เข้าใจหลักวิธีการการเสนอจัดทำโครงการแผนงบประมาณดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4 อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์