มมร ล้านนา: ประสานพลัง บ-ว-ร ร่วมต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) จัดการประชุมทั้งหมด 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) วันที่ 22 กันยายน เวลา 12.00น. เป็นต้นไป ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับวิทยาเขตร้อยเอ็ด และมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร. วิทยาเขตล้านนา กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โดย พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education” โดย พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร. วิทยาเขตล้านนาพระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด และ รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการเสวนาโดย พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา(รก.) มมร. วิทยาเขตล้านนา การเสวนาทางวิชาการ ในครั้งนี้ซึ่งมีท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติอีกหลายๆท่าน สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 3) จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom)