มมร ล้านนา: ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์  พลวัน เป็นประธานกรรมการ ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการ และ ดร.สุธาสินี  แสงมุกดา กรรมการและเลขานุการ เป็นการตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4