มมร ล้านนา: ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา