มมร ล้านนา: ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วย

1. ดร.สมิตไธร อภิวัฒนอมรกุล สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา รหัส 780101

2. อ.มงคลชัย สมศรี สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รหัส 610101

วันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม มมร.วิทยาเขตล้านนา MBU 4