มมร ล้านนา: ประเมินผลการสอน ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกรรมการประเมินผลการสอน ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

๑.อาจารย์เขมินทรา ตันธิกุล

๒.อาจารย์พิมภัสสร เด็ดขาด

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.