มมร ล้านนา: ประเมินผลการสอนตำแหน่งทางวิชาการ “ระดับรองศาสตราจารย์”

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการสอน ผศ.ดร.โผน นามณี เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ “ระดับรองศาสตราจารย์”