มมร ล้านนา: ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา รหัส 780101 ประกอบด้วย

1. พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร สาขาวิชาพุทธศาสตร์

2. พระครูวินัยธร สัญชัย ญาณวีโร,ดร. สาขาวิชาพุทธศาสตร์

3. พระมหาเจริญ กตปญฺโญ สาขาวิชาพุทธศาสตร์

วันที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้อง 4205 มมร.วิทยาเขตล้านนา MBU 4