มมร ล้านนา: ปัจฉิมนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4

ปัจฉิมนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 รายงานผลการฝึกประสบการณ์ “จิตสาธารณะ ยืดหยุ่น วิสัยทัศน์” สู่ความสำเร็จ