มมร ล้านนา: ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ประธาน/กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ปฏิบัติหน้าที่ประธาน/กรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่10-11-12-13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา