มมร ล้านนา: ผู้ช่วยอธิการบดีประชุมคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในฐานะกรรมการยุวกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่16 มิถุนายน 2563