มมร ล้านนา: ผู้ช่วยอธิการบดีให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว ปี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในโอกาสมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โบราณสถานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 กันยายน 2563