มมร ล้านนา: ผู้ช่วยอธิการบดีร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หน่วยงานจัดการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่

 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กับทิศทางที่ต้องก้าวต่อไป” ณ ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่