มมร ล้านนา: ผู้ช่วยอธิการบดีร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเชิญ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 และร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่