มมร ล้านนา: ฝึกปฏิบัติการจริงทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 3 กันยายน 2565 พระมหาสกุล มหาวีโร ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา(รก.) พร้อมด้วยดร.ชาลี ภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย รุ่นที่ 2 ฝึกปฏิบัติการจริงจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภายภายใน-ภายนอก และบริการวิชาการ ร.ร.ปริยัติธรรม ร.ร.ดอยสะเก็ดผดุงศาสตร์ ร.ร.แม่ริมวิทยา และ ร.ร.เวียงแหงปรัยัติฯ