มมร ล้านนา: พิธีถวายการต้อนรับพระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำโดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกับคณะสงฆ์วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยศรัทธาประชาชน ถวายการต้อนรับพระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพวุฒาจารย์ สีลาจารวิมล โสภณศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิตย์ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่” 30 กรกฎาคม 2562

โอกาสนี้ พระเทพวุฒาจารย์ ได้แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรม ที่ พระครูวินัยธรสัญชัย  ญาณวีโร และพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโน