มมร ล้านนา: พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน และโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ลานพระธาตุเจดีย์หลวง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒