มมร ล้านนา: พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่(ผูกข้อต่อแขน)สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่(ผูกข้อต่อแขน) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา