มมร ล้านนา: พิธีปฐมนิเทศพระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติประจำปี 2564

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้โอวาทในโอกาสที่ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศพระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ ๒๐ เม.ย – ๔ พ.ค ๒๕๖๔ ณ อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่