มมร ล้านนา: พิธีปฐมนิเทศและต้อนรับบุคลากรใหม่

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมผู้บริหาร นำบุคลากรใหม่ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและต้อนรับบุคลากรใหม่ผ่านระบบออนไลน์ รับฟังโอวาทท่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) พร้อมกันทุกวิทยาเขต/วิทยาลัย ทั่วประเทศ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีปฐมนิเทศและต้อนรับบุคลากรใหม่ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี

ในการนี้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีต้อนรับบุคลากรที่บรรจุใหม่ ณ มมร.วิทยาเขตล้านนา ประกอบด้วยสายวิชาการจำนวน 4 รูป/คน สายวิชาชีพและการบริหารทั่วไป 2 คน และบุคลากรจ้าง 1 คน

ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4 อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา