มมร ล้านนา : พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตล้านนา เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมจำนวนกว่า 322 รูป/คน


#สรุปโอวาทปฐมนิเทศประจำปี การศึกษา 2562

1.มมร. ประกอบไปด้วย 1 ส่วนกลาง 7 วิทยาเขต 3 วิทยาลัย มีจำนวนนักศึกษากว่าหมื่นรูป/คน นับตั้งแต่ที่ทุกรูป/คนย่างก้าวเข้าสู่รั้ว มมร. ลูกๆทั้งหลายต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว นั่นคือ ลูก “มมร.” ทุกรูป/คนตั้งรวมใจเป็นหนึ่ง ภายใต้ความภาคภูมิใจที่เป็นลูก “มมร.” เป็นมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติ

2.การเข้ามาสู่รั้ว มมร วิทยาเขตล้านนา ต้องมีเพื่อน ต้องดูแลซึ่งกันและกัน โดยวัฒนธรรม องค์กร มมร ล้านนา เราอยู่กับแบบพี่น้อง อยู่กันแบบอบอุ่น คือ พี่ๆดูแลน้อง ครูบาอาจารย์ดูแลลูกศิษย์ ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแสวงความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

3.มมร ล้านนา เป็นสถาบันอันทรงเกียรติ นักศึกษาต้องทำตัวให้เป็นคนดี คือ มีความรู้ควบคู่ความประพฤติที่ดีงาม คือ ต้องมี วิชชา(ความรู้) และ จรณะ (ความประพฤติ)
ให้สมกับการได้มาเรียนที่ มมร ล้านนา แห่งนี้

4.การเรียนการสอน เมื่อเข้ามามีชีวิตในสถานศึกษาแห่งนี้ เป็นสถานที่ใหม่ – เพื่อนใหม่ -อาจารย์ใหญ่ -สิ่งแวดล้อมใหม่ -ระบบการเรียนใหม่ -ลูกๆทุกคนต้องปรับตัว คือ ต้องมีระเบียบวินัย รู้จักการแบ่งเวลาในการเรียนและทำกิจกรรม มีความมุ่งมั่น และจงตั้งใจในการศึกษา”

5.โอกาสทางการศึกษา เมื่อมีโอกาสเข้ามาศึกษาใน มมร วิทยาเขตล้านนา แห่งนี้ ขอให้ใช้เวลาอันมีค่าตลอดระยะเวลาการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ทั้งด้านการเรียนรู้วิชาการ และการพัฒนาตนเอง

6.คุณภาพคน ให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจร่วมไปถึงมีประสบการณ์และทักษะในชีวิต ทักษะทางภาษา ทักษทางเทคโนโลยี ความซื้อสัตย์ อื่นๆ

7.ขอให้กำลังใจลูกๆ ประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิต ในอนาคตอีก 4 ปี มีคุณภาพและศักยภาพสูง สมดังปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” ปลูกฝังให้ลูกๆมีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป