มมร ล้านนา: พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนาเป็นประธานปิดโครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ อุทยานธรรม น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

1) การปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะการเจริญวิปัสสนา มีความสำคัญกับชีวิตเราอย่างยิ่ง ทำให้ลูกๆมีความสงบใจ มีความสุข รู้เข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น ได้รับความเมตตาจากพระวิปัสสนาจารย์จากสำนักวัดร่ำเปิง

2) การเจริญวิปัสสนา “กาย เวทนา จิต ธรรม” นี้คือ ที่สุดในชีวิต เป็นแก่นของการปฏิบัติ ลูกๆได้ มีประสบการณ์ตรงในการเจริญวิปัสสนา “รู้เข้าใจ เบิกบานในชีวิต”

3) ลูกๆ ถือว่ามีบุญ เพราะลูกๆได้ปฏิบัติ เป็น “พุทธบูชา” เป็นยอดแห่งการบูชา บุญเกิดแก่ตัวของลูกๆ ทุกคนที่มาปฏิบัติ

4) ขออนุโมทนา ลูกๆ ทุกคนที่ได้ร่วมสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ร่วมปฏิบัติธรรม อันเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ได้จริง ขอให้ลูกๆมีความสุข ความเจริญ ใช้สติปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้ พัฒนาตนเองในการเรียน การงาน อย่างมีคุณภาพ เห็นคุณค่าในชีวิต ขอให้สำเร็จในการเรียนการงาน เทอญ