มมร ล้านนา: พิธีฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดพิธีฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เมตตาให้โอวาทแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตรและให้โอวาทแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ณ ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒