มมร ล้านนา: พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2565

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทงานประเพณีวันสงกรานต์ “รดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2565” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU4 (20 เมษายน 2565)