มมร ล้านนา: พิธีรับมอบคำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา มอบหมายให้ พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ (รก.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี กล่าวให้โอวาท พิธีรับมอบคำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษาและผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา

ในการนี้ อาจารย์ กิตติคุณ ภูลายยาว รับมอบคำสั่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา

ดร.ชาลี ภักดี รับมอบคำสั่งปฏิบัติผู้ช่วยหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา

นางสุภัทรา วุฒิเอ้ย รับมอบคำสั่งปฏิบัติผู้ช่วยหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4 ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้