มมร ล้านนา: พิธีรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชฯ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กราบถวายมุทิตาสักการะและร่วมพิธีรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชฯ โดยที่ทรงพระกรุณาโปรดมีพระราชดำริแต่งตั้ง พระกิตติวิมล (อัมพร กตปุญโญ) อายุ 50 พรรษา 30 ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร รูปที่ 9 ณ มณฑลพิธีบริเวณลานพระธาตุเจดีย์หลวง