มมร ล้านนา : พิธีสระเกล้าดำหัว ผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำโดยพระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร.รองอธิการบดี ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา ดร.ณรงค์ศักดิ์ ลุนสำโรง หน.ฝ่ายจัดการศึกษา อ.ธีรศักดิ์ แสนวังทอง อ.กิตติคุณ ภูลายยาว อ.มงคลชัย สมศรี อ.สรวิศ พรมลี นายประพันธ์ ยะคำป้อ เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ปี2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่